Vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid Stichting Meedoen Nuenen

Stichting Meedoen Nuenen is er voor kinderen voor wie het reguliere niet vanzelfsprekend is. De stichting organiseert maandelijks leuke sport- en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren uit de gemeente Nuenen en omliggende gemeenten, die moeilijk aansluiting vinden bij bestaande activiteiten en verenigingen of omdat het aanbod niet passend is. De stichting heeft als missie om deze doelgroep de mogelijkheid te bieden om in hun eigen woonplaats deel te nemen aan sport- en vrijetijdsactiviteiten, waardoor zij kunnen groeien in zelfvertrouwen en nieuwe contacten maken.

Inzet van vrijwilligers

De stichting draait geheel op vrijwilligers. De meeste activiteiten die worden georganiseerd zijn voor kinderen van alle leeftijden. Indien mogelijk worden bij zo’n activiteit dan wel groepjes gemaakt van kinderen die bij elkaar passen qua leeftijd en niveau. Elk groepje wordt begeleid door minimaal 2 vrijwilligers. Ook is er altijd een vrijwilliger die zijn handen vrij heeft om vliegende keep te zijn in geval van calamiteiten.
De vrijwilligers betreffen in veel gevallen de ouders/verzorgers van de kinderen en jongeren die deelnemen aan de activiteiten. Daarnaast kunnen ook anderen die affiniteit hebben met de doelgroep zich als vrijwilliger aanmelden om de activiteiten te begeleiden.

Vrijwilligers die willen meedoen kunnen kiezen voor een regelmatige, ‘vaste’ bijdrage of voor incidenteel inspringen.

Wat de stichting van haar vrijwilligers verwacht

Wat betreft de inzet van vrijwilligers kan een onderscheid gemaakt worden in twee typen. Per type schetsen we hieronder wat we van de vrijwilligers verwachten.

Vrijwilligers voor het begeleiden van activiteiten:

 • Affiniteit met de doelgroep
 • Kennisnemen van problematiek
 • Durven aanpakken
 • Kunnen begeleiden van bijzondere kinderen
 • Kunnen zien wat kinderen nodig hebben

NB: Het gaat bij de inzet van vrijwilligers tijdens de activiteiten alleen om het begeleiden van de deelnemers. In geval een deelnemer afhankelijk is van iemand voor wat betreft persoonlijke verzorging (toiletgang e.d.), dan blijven hiervoor de ouders/verzorgers dan wel een speciaal daarvoor gevraagde andere persoon verantwoordelijk.

Vrijwilligers voor het organiseren van activiteiten:

 • Leuk vinden om contact te leggen en onderhouden met mensen, bedrijven, instellingen, etc.
 • Samen kunnen werken met andere werkgroepleden
 • Kunnen communiceren met de doelgroep, ouders, workshopbegeleiders
 • Plannen en organiseren (activiteiten t.b.v. kinderen van 6–12/12–15 jaar en jongeren van 16 jaar en ouder), (ouder)bijeenkomsten)
 • Antenne hebben voor behoeften van de doelgroep en voor activiteiten die georganiseerd kunnen worden

Wat vrijwilligers van de stichting mogen verwachten

Je inzetten als vrijwilliger geeft heel veel voldoening. Bij Meedoen Nuenen ben je er als vrijwilliger mede verantwoordelijk voor dat bijzondere kinderen, net als andere kinderen, kunnen ervaren dat ze ook mee kunnen doen in Nuenen en daardoor meer zelfvertrouwen krijgen. Je biedt hun de mogelijkheid om andere kinderen te leren kennen, samen plezier te hebben en vriendschappen op te doen dichterbij huis, waardoor zij zich minder vaak alleen voelen.

Daarnaast is het samenwerken met de andere vrijwilligers een leuke, gezellige aangelegenheid. Het organiseren van de verschillende activiteiten biedt je de mogelijkheid om diverse mensen en organisaties in Nuenen (beter) te leren kennen.

Kennismakingsgesprek

De inzet van de vrijwilligers is heel belangrijk. Het is in ieders belang dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Met elke vrijwilliger die zich aanmeldt en geen ouder/verzorger is van de deelnemende kinderen, wordt daarom nader kennisgemaakt om na te gaan op welke manier de vrijwilliger zich voor de stichting kan en wil inzetten. Dit kennismakingsgesprek wordt gevoerd met één of meerdere bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger gewezen op onze gedragscode, zie hieronder.

Gedragscode vrijwilligers

Voor een goede samenwerking en goede begeleiding van de kinderen en jongeren die deelnemen aan de activiteiten van stichting Meedoen Nuenen hanteren we een aantal gedragsregels. Uitgangspunten voor het vrijwilligerswerk zijn:

 • Vrijwilliger zijn heeft een niet verplichtend karakter, maar is zeker niet vrijblijvend. Vrijwilligers nemen verplichtingen op zich, waarvan verwacht wordt dat zij worden nagekomen.
 • Vrijwilliger zijn binnen stichting Meedoen Nuenen is onbetaald. Voor de werkzaamheden van de vrijwilliger wordt in principe geen vergoeding betaald. Wel kunnen werkelijk gemaakte kosten gedeclareerd worden.

Het contact tussen de (vrijwillige) begeleiders en minderjarigen die deelnemen aan de activiteiten van stichting Meedoen Nuenen kan op verschillende manieren verlopen. Sommige kinderen vinden het prettig om aangeraakt te worden, geven bijvoorbeeld graag een knuffel bij het weggaan, hebben af en toe behoefte aan een aai over hun bol of zoeken troost door op schoot te kruipen. Andere kinderen vinden dergelijke aanrakingen juist niet prettig. Grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers zijn dus niet eenduidig. Er kunnen dan ook geen exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen gelden in alle situaties. Wel trekken wij de duidelijke grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen (vrijwillige) begeleiders en minderjarigen die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij voor al onze (vrijwillige) begeleiders een gedragscode opgesteld, bestaande uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van al onze begeleiders verwachten wij dat zij hebben kennis genomen van de gedragscode en hiernaar handelen.

De gedragscode voor (vrijwillige) begeleiders van stichting Meedoen Nuenen:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 • De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige.
 • Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 • De begeleider zal tijdens de activiteiten, uitjes, reizen en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 • Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door en binnen het bestuur aangewezen personen.
 • De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, is de begeleider verplicht in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de door en binnen het bestuur aangewezen personen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vrijwilligers van stichting Meedoen Nuenen werken als begeleider van de activiteiten met kwetsbare personen (kinderen en jongeren met een beperking). Hier zijn risico’s aan verbonden. De activiteiten worden in de meeste gevallen begeleid door de ouders/verzorgers van de kinderen en jongeren. De stichting verwacht dat hun gedrag geen belemmering vormt voor het begeleiden van de activiteiten. Daarom is de stichting vooralsnog van mening dat een VOG niet hoeft te worden overlegd.

Scholing vrijwilligers

Stichting Meedoen Nuenen vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed worden voorbereid op de taken die zij gaan uitvoeren. Hiervoor worden t.z.t. cursussen en workshops georganiseerd.

Vrijwilligersverzekeringen

Tijdens de activiteiten kan er altijd iets gebeuren. Onze vrijwilligers zijn gratis en goed verzekerd via de Vrijwilligerspolis voor wat betreft ongevallen, persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid. De kosten hiervan worden door de gemeente Nuenen gedragen.
Vrijwilligers die tijdens de activiteiten schade toebrengen aan derden, dienen deze schade te melden bij het bestuur van Meedoen Nuenen en bij hun privé WA-verzekering (Let op! Bij de privé WA-verzekering dient gemeld te worden dat de schade ook bij de Vrijwilligerspolis wordt ingediend). Het bestuur van Meedoen Nuenen meldt de schade vervolgens zo snel mogelijk bij de Vrijwilligerspolis via het schadeformulier (voor meer informatie, zie: http://vrijwilligersnetnederland.nl/de-vrijwilligerspolis/).

Onkostenvergoedingen

Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid van stichting Meedoen Nuenen is dat er geen financiële drempels mogen zijn voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Iedere vrijwilliger heeft het recht om kosten te declareren, maar ook de vrijheid om van deze mogelijkheid af te zien. Voor het vrijwilligerswerk binnen de stichting hanteren wij de volgende regels:

 • Vrijwilligerswerk is vrijwillig, niet vrijblijvend, onbetaald en kent bij Meedoen Nuenen een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten. Te maken kosten dienen vooraf door (één van) de bestuursleden akkoord te worden bevonden.
 • Vrijwilligers nemen zelf het initiatief voor het indienen van een declaratie.
 • Declaraties kunnen één maal ingediend worden bij de penningmeester met behulp van het declaratieformulier.
 • Als je onkosten maakt om je werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden deze door Meedoen Nuenen vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten volgens onderstaande normen:
  • Reiskosten voor werkwerkverkeer (van vaste locatie van vrijwilligerswerk naar een andere locatie) komen voor vergoeding in aanmerking op basis van het tarief openbaar vervoer 2e klas of op basis van de vergoeding voor autokilometers € 0,19 per km.
  • Parkeerkosten of parkeerbonnen worden in principe niet betaald.
  • Reiskosten van thuisadres naar de locatie waar het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd worden niet vergoed.

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Mensen met een uitkering hebben in sommige gevallen toestemming nodig van de uitkerende instantie voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Om misverstanden te voorkomen adviseert stichting Meedoen Nuenen om hierover contact op te nemen met de uitkerende instantie.