Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Meedoen Nuenen voor deelname aan workshops en activiteiten

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle workshops en activiteiten die worden georganiseerd en uitgevoerd door stichting Meedoen Nuenen.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijving voor deelname aan de workshops en activiteiten van stichting Meedoen Nuenen geschiedt via het aanmeldingsformulier op de website www.meedoennuenen.nl.
 2. Stichting Meedoen Nuenen behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie van een workshop of activiteit te veranderen.
 3. Alle workshops en activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 4. Na inschrijving, ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 5. Per workshop of activiteit zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of activiteit vol zit, worden verdere aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst. Mocht er een plek vrijkomen, dan wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de eerstvolgende op de wachtlijst.
 6. Door de inschrijving verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 7. Een aantal dagen voorafgaand aan de betreffende workshop ontvang je van de coördinator een e-mail met daarin alle gegevens over de workshop nogmaals op een rij (datum, locatie, tijdstip en eventuele bijzonderheden).

Artikel 3: Betaling

Betaling van de workshop geschiedt contant bij aanvang van de workshop. Het verschuldigde bedrag kan bij de coördinator worden voldaan. De verschuldigde kosten staan op de website vermeld en worden nogmaals toegestuurd in de e-mail van de coördinator.

Artikel 4: Afmelding door deelnemer

 1. Wanneer je om een bepaalde reden alsnog niet aan de workshop deel kunt nemen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de coördinator. Dan kan eventueel nog een vervangende deelnemer worden benaderd, zeker in geval de workshop vol zit en er deelnemers hiervoor op een wachtlijst staan.
 2. Afmelding dient telefonisch dan wel via e-mail te gebeuren bij de coördinator.
 3. In verband met de voorbereiding en eventuele inkoop van materialen dan wel inhuur van activiteitenbegeleiders, hanteren wij de volgende regel voor wat betreft de betaling van deelnamekosten:
 4. indien binnen 48 uur voor aanvang van de workshop of activiteit wordt afgezegd, dan dient de deelnemer de deelnamekosten over te maken op banknummer NL16 SNSB 0935 7793 37 t.n.v. Stichting Meedoen Nuenen dan wel contant bij de coördinator te voldoen op een nader overeen te komen tijdstip.

Artikel 5: Annulering door stichting Meedoen Nuenen

 1. Stichting Meedoen Nuenen behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of activiteit te annuleren. Mocht een workshop of activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
 2. Stichting Meedoen Nuenen is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of activiteit de datum van een workshop of activiteit te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of activiteit kosteloos te annuleren.
 3. Stichting Meedoen Nuenen is gerechtigd bij ziekte van de workshopleider de aangeboden workshop of activiteit te annuleren of te verzetten. Ook indien Stichting Meedoen Nuenen niet voldoende begeleiding bij een workshop of activiteit kan garanderen, behoudt zij zich het recht voor een workshop of activiteit te annuleren dan wel te verzetten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid stichting Meedoen Nuenen

 1. Stichting Meedoen Nuenen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of activiteit.
 2. Tijdens een workshop of activiteit wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Stichting Meedoen Nuenen is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of lijm. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid deelnemers

 1. Schade aan materialen of eigendommen van stichting Meedoen Nuenen zullen worden verhaald op de deelnemer op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.
 2. Materialen die ter beschikking staan van deelnemers blijven te allen tijde eigendom van stichting Meedoen Nuenen. Deelnemers dienen met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 8: Klachten

 1. Heb je een klacht over een workshop of activiteit? Neem dan contact op met de coördinator. We zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat een deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Mocht je nog vragen hebben? Dan kun je ons mailen via: meedoennuenen@gmail.com